วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

IELTS

IELTS เป็นคำที่ย่อมาจากคำเต็มคือ International English Language Testing Systemซึ่งเป็นการทดสอบสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หรือเพื่อการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในต่างประเทศ หรือในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาผู้ซึ่งต้องการไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์  นอกจากนี้ข้อสอบ ILETS ยังได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา และยังใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในประเทศที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย ภาษาอังกฤษ IELTS นั้นเป็นภาษาอังกฤษที่ยอมรับเป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
การทดสอบ ILETS มี 2 ประเภท
1.ประเภทวิชาการ (Academic Module) สามารถบ่งชี้ความเหมาะสมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2.ประเภททั่วไป (General Training Module) เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาเท่านั้น
การสอบ IELTS จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การฟัง (Listening)
จะใช้เวลา 30 นาที โดยให้เขียนคำตอบลงในข้อสอบในขณะที่ฟัง เมื่อฟังจบแล้วจะมีเวลาให้อีก 10 นาที เพื่อลอกคำตอบที่เขียนไว้ที่ตัวข้อสอบมาใส่ในกระดาษคำตอบ ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเทปซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียง
ส่วนที่ 2 การอ่าน (Reading)
จะใช้เวลา 60 นาที มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 ตอนพร้อมด้วยคำถามอีก 40 คำถามที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยาสาร และหนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง
ส่วนที่ 3 การเขียน (Writing)
จะใช้เวลา 60 นาที มี 2 หัวข้อ หัวข้อแรกผู้สอบจะต้องเขียนรายงานประมาณ 150 คำ ตามเนื้อหาในภาพ เพื่อแสดงความสามารถในการบรรยายรายระเอียดและอธิบายข้อมูลจากภาพ หัวข้อที่ 2 ให้ผู้สอบเขียนเรียงความสั้นๆประมาณ 250 คำ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบปัญหาโดยถ่ายทอดมาเป็นการเขียนที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 การพูด (Speaking)
จะใช้เวลา 11-14 นาที รูปแบบการสอบประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ปากเปล่าระหว่างผู้สอบและอาจารย์โดยมี 3 ส่วนหลักๆคือ 1 คำถามทั่วไปเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 2ผู้สอบจะได้บัตรเพื่อให้พูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ 3 อาจารย์จะหยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ผู้สอบต้องโยงให้เข้ากับหัวข้อในส่วนที่ 2
การลงทะเบียนสอบ IELTS
คุณสามารถลงทะเบียน IELTS ได้ง่ายและรวดเร็วผ่านบริการลงทะเบียนออนไลน์ ปัจจุบัน มีสถานที่จัดสอบ IELTS ในประเทศไทยด้วยกันทั้งหมด 4 แห่ง ครอบคลุมเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต
3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีราคาค่าสอบ 6,440 บาท
- กรอกรายละเอียดของคุณและเลือกวันสอบ
- สแกนและอัพโลดเอกสาร ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
- ชำระค่าสอบออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต
หลังการลงทะเบียน 
หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ ภายในมีรหัสเข้าใช้ งาน เพื่อเข้าสู่ Road to IELTS แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี 
ผลการสอบ IELTS
1. ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการโดยรายงานผลเป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม และความสามารถในแต่ละทักษะการฟัง การอ่าน กานเขียนและการพูด
2. ผู้สอบสามารถขอรับผลสอบได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผลการสอบจะออกในวันศุกร์ที่สองตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป หรือ 13 หลังจากการสอบโดยสามารถขอรับได้จนถึงวันจันทร์หรือรอรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
3.  บริติซเคานซิล จะไม่แจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจนถึงระดับผู้ที่มีความสามารถทางภาษาดีเลิศ
5. โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะรับผลการสอบ IELTS ที่มีคะแนนรวม 6 หรือ 6.5 ในการเข้าศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามผู้สอบควรตรวจสอบระดับผลคะแนนที่เป็นที่ต้องการกับทางสถาบันการศึกษาที่ได้สมัครไว้ด้วย
6.  ผู้สอบสามารถสมัครได้บ่อยเท่าที่ต้องการได้


การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง???

 CU-TEP

Chulalongkorn University Test of English Proficiency

การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา เหมะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
·       CU-TEP โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน
·       CU-TEP&Speakingโดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียนและพูดเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษหรือ BBA (Bachelor of Business Administration)
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพรวมของการสอบ CU-TEP

ช่วงเช้า
การสอบ
จำนวนข้อ
ระยะเวลา
เวลาสอบ
ประตูเปิด
ประตูปิด
การฟัง
30 ข้อ
30 นาที
09.00 – 09.30 น.
08.15 น.
08.40 น.
การอ่าน
60 ข้อ
70 นาที
09.40 – 10.50 น.
การเขียน
30 ข้อ
30 นาที
11.00 – 11.30 น.
·       คำแนนเต็ม 120 คะแนน
·       ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ
·       ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ 2 สัปดาห์
·       ช่วงรอยต่อของแต่ละพาร์ท จะใช้เวลารอยต่อ 10 นาที เริ่มใช้ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ
ผู้เข้าสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอดำสองบี ปากกา ยางลบ
ซึ่งศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดเตรียมไว้บนโต๊ะผู้เข้าสอบแล้ว

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 700 บาท

ภาพรวมของการสอบ CU-TEP&Speaking

ช่วงเช้า
การสอบ
จำนวนข้อ
ระยะเวลา
เวลาสอบ
ประตูเปิด
ประตูปิด
การฟัง
30 ข้อ
30 นาที
09.00 – 09.30 น.
08.15 น.
08.40 น.
การอ่าน
60 ข้อ
70 นาที
09.40 – 10.50 น.
การเขียน
30 ข้อ
30 นาที
11.00 – 11.30 น.
ช่วงบ่าย
การพูด
เริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 13.00
·       คำแนนเต็ม 150 คะแนน
·       ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ
·       ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ 2 สัปดาห์
·       เฉพาะการพูด จะตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ 3 สัปดาห์
หมายเหตุ
ผู้เข้าสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอดำสองบี ปากกา ยางลบ
ซึ่งศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดเตรียมไว้บนโต๊ะผู้เข้าสอบแล้ว

รูปแบบการสอบพูด

          การสอบพูดมี 3 ส่วน ส่วนละ 1 ข้อ ข้อละ 2 นาที
·       ส่วนที่ 1 อธิบายรูปภาพ 6 ภาพ
·       ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ
·       ส่วนที่ 3 ย่อความจากวิดีโอ
มีเวลาเตรียมตัวก่อนพูด 45 วินาทีในแต่ละส่วน และมีกระดาษและปากกาเพื่อจดบันทึก

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบCU-TEP&Speaking 2,700 บาท

สถานที่สอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดตามข่าวสาร และสมัครสอบได้จากเวปไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/index2.html

ศูนย์สอบภูมิภาค

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                             จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา                                จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร                              จังหวัดกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา             วิทยาเขตตาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                          วิทยาเขตหาดใหญ่
** หมายเหตุ ! การให้บริการจัดสอบ CU-TEP ศูนย์สอบภูมิภาค เป็นส่วนขยายเพื่อให้บริการ
สำหรับคนในพื้นที่ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สมัครสอบ ทั้งนี้การรับสมัคร
ต้องติดต่อกับศูนย์สอบภูมิภาคโดยตรงเท่านั้น ตามแบบและวิธีที่ศูนย์สอบภูมิภาคกำหนด


การสมัครสอบ
การสอบ CU-TEP จัดขึ้นทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง

ติดต่อสอบถาม  
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 0-2218-3717
โทรสาร 0-2218-3700
e-mail:cuatc@chula.ac.th

บรรณานุกรม

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การสอบ CU-TEP. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.atc.chula.ac.th/index2.html.  (วันที่ค้นข้อมูล:16 กันยายน 2558).
P’Kla.  สถาบันจุฬาติวเตอร์ ซึ่งเป็นที่แรกที่เผยแนวข้อสอบ cu-tep speaking. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.unigang.com/Article/20187.  (วันที่ค้นข้อมูล:16 กันยายน 2558).